بورس منطقه‌اي خوزستان

خورنا: در معاملات هفته‌گذشته (هفته منتهي به 10 ارديبهشت‌) در بورس منطقه‌اي خوزستان تعداد 16ميليون 71 هزار سهم به ارزش بيش از 59 ميليارد و 208 ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت.  از اين ميزان 64 درصد مربوط به خريد سهام و 36 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 9 کارگزار به انجام رسيده‌است.