به داد نخلستان های خوزستان برسید/ کشاورزی استان نابود می شود!