بهورزان شهرستان اندیمشک

12
خورنا : همایش روز بهورز درسالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک برگزار شد. دراین مراسم مهندس فریدون کاظمی ریاست مرکزبهداشت ضمن تبریک روز بهورز و بیان عملکرد مثبت و سازنده بهورزان شهرستان اندیمشک در یکسال گذشته اظهارداشتند :…