بهره‌برداری از پروژه بهسازی خیابان سلمان فارسی اهواز