بهداشت و درمان ماهشهر

خورنا: سیدحسن هاشمی روز چهارشنبه با حضور در بیمارستان معرفی ماهشهر گفت: صنایع پتروشیمی منطقه باید یک درصد از درآمدهای خود را به بخش بهداشت و درمان شهرستان اختصاص دهند. وزیر بهداشت در گفتگو با خورنا اظهار داشت: با توجه به وجود صنایع عظیم پتروشیمی در این شهرستان، بخش بهداشت درمان باید ار منابع اقتصادی در…