بهترین روابط عمومی ها

خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ستون ویژه های خود نوشت: برای اصحاب رسانه، یکی از مواردي که لذت بخش است و آنها را تشویق به مطرح کردن یک سازمان می کند، میزان تخصص و احاطه مدیر آن سازمان به جزئیات و اطلاعاتی است که مورد نیاز یک مصاحبه یا گفتگوی رسانه ای است، حال اگر چنین مدیری…