بهبان

میدان نفتی مشترک ایران و قطر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهبهان گفت

خورنا/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهبهان گفت: دکل حفاری تعطیل شده نفت تا رفع ایرادات موجود توقیف است. “فرخ شیرعلی” گفت: با پیگیری اداره…