بهارستان

انتخابات مجلس در اندیمشک داغ می شود ...!

خورنا – با اتمام مهلت استعفای صاحبان مناصب دولتی و صف بندی طیوف و جریانات سیاسی و حزبی و نزدیک شدن به تاریخ برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی تبلیغات و مبارزات انتخاباتی کاندیدهای حوزه های مختلف شهری با…