بنیاد تدبیر و امید ایرانیان

37
خورنا: سلطانعلی بهمنی از فعالان سیاسی خوزستان در مصاحبه با شوشان گفت: کلیه ی امور وفعالیتهای ستادهای دکتر روحانی دراستان به کانون تدبیر وامید خوزستان انتقال یافته است.  این فعال سیاسی در خصوص پیگیری استفاده از فعالان ستادها در پستهای…