بنزین 1000 تومانی

خورنا: حال دولت يازدهم تصميم گرفته كه بار ديگر پروژه افزايش قيمت بنزين را كليد بزند و تا دو ماه ديگر شاهد افزايش قيمت بنزين تا نرخ 1000 تا 1200 تومان خواهيم بود. زمزمه افزايش قيمت بنزين كه از ابتداي سال جاري به گوش مي‌رسيد حالا وارد فاز جدي‌تري شده و احتمالات مردم بايد با بنزين…