بعد از پنج سال حسین صحرایی از مدیر عاملی سددز اندیمشک برکنار شد