بسیج سازندگی فرصتی برای استفاده ازاستعداد و مهارت دانش آموزان

خورنا : معاون پرورشی،کارشناس مدارس قرآنی و مسئول پیگیری فعالیت های بسیج سازندگی طرح   هجرت 3 بسیج ناحیه اندیمشک دوشنبه 3/6/93 از فعالیت های در حال انجام، شامل زیبا سازی و رنگ آمیزی دبستان معرفت بازدید نمودند . در این بازدید آقای پاپی ضمن صحبت با سرپرست و دانش آموزان بر لزوم بکارگیری استعداد و کسب مهارت جهت خدمت…