بسیج جامعه پزشکی

خورنا : دکتر ‘احمد مجیدی’مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک گفت: در این طرح یک روزه که با همکاری بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک انجام شد. تیم پزشکی مستقر در این منطقه وضعیت سلامت بیماران را بررسی کردند ضمن اینکه برخی خدمات دارویی نیز بصورت رایگان در اختیار آنان قرار گرفت. وی در پایان اظهار داشت : هدف…