برگشت به کار شاغلین

37
خورنا: اسحاق جهانگیری امروز در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صحبت های تشکل های کارگری و کارفرمایی نشان می دهد علی ربیعی در این بخش ها مقبولیت دارد،…