برگزرای جلسه مدیران کلیه مقاطع تحصیلی درکانون شهیدمطهری شهرستان اندیمشک

خورنا : جلسه مدیران کلیه مقاطع تحصیلی درکانون شهیدمطهری شهرستان اندیمشک با حضور جمعی از فرهنگیان اندیمشکی برگزرا شد درابتدای جلسه بهرام پرمومعاونت آموزش متوسطه ودبیرستادپروژه مهرضمن خیرمقدم وتقدیروتشکراززحمات مدیران ،هدف ازبرگزاری جلسه را تشریح وظایف مدیران درخصوص بازگشایی مطلوب مدارس ،ثبت نام دانش آموزان درسیستم سناد، پروژه مهروبیان مسائل جاری آموزشی وپرورشی دانستند. درادامه خانم نعمت چکانی معاونت آموزش…