برگزاری کارگاه آموزشی زن و سیره فاطمی(س) در اندیمشک