برگزاری پنجمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذائی شهرستان اندیمشك