برگزاری همایش روز بهورز درشبكه بهداشت ودرمان شهرستان اندیمشك