برگزاری نشست کارگروه انسداد مبادی بی سوادی در اندیمشک