برگزاری نشست مهدویت در شبکه ی بهداشت و درمان اندیمشک