برگزاری مانور مبارزه با اعتیاد

خورنا: مانور ارتقاء امنیت اجتماعی از فردا در خوزستان آغاز و به مدت یک هفته ادامه می یابد. به دنبال برنامه ریزی مدیریت ارشد استان برای اجرای 5 مانور در دو ماه پایان سال و پس از برگزاری مانور مبارزه با اعتیاد، دومین مانور با عنوان “ارتقاء امنیت اجتماعی” از فردا 26 بهمن در سراسر استان آغاز می شود و…