برگزاری كارگاه آموزشی نمونه گیری آزمایشگاهی و خطاهای رایج در اندیمشك