برگزاری كارگاه آموزشی غربالگری تكامل در كودكان در اندیمشك