برگزاری كارگاه آموزشی تریاژ اندیمشك

12
خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودر مان اندیمشک واحد آموزش بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی بیشترپرستاران و کادر درمان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تریاژ نمود . دراین دوره آموزشی آقای سیاوش آرین…