برگزاری كارگاه آموزشی تریاژ اندیمشك

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودر مان اندیمشک واحد آموزش بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی بیشترپرستاران و کادر درمان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تریاژ نمود . دراین دوره آموزشی آقای سیاوش آرین کارشناس پرستاری به صورت تئوری آموزشهای لازم را درخصوص این کارگاه به آموزش گیرندگان ارائه داد. لازم به ذکر است که…