برگزاری كارگاه آموزشی بیماریهای زئونوز(تب دنگ،هاری،تب مالت،و سالك) در اندیمشك

خورنا  شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک واحد آموزش مرکز بهداشت اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی پرسنل بهداشت خانواده ومبارزه با بیماریها اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی بیماریهای زئونوز(تب دنگ،هاری،تب مالت،و سالک) نمود . دراین دوره آموزشی اقایان دکتر نداف و دکتر مهر پرور آموزشهای لازم را درخصوص این کارگاه به آموزش گیرندگان ارائه داد.لازم به ذکر است که این دوره اموزشی…