برگزاری كارگاه آموزشی بیماریهای زئونوز(تب دنگ،هاری،تب مالت،و سالك) در اندیمشك