برگزاری كارگاه آموزشی بیماریهای زئونوز(تب دنگ،هاری،تب مالت،و سالك) در اندیمشك

12
خورنا  شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک واحد آموزش مرکز بهداشت اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی پرسنل بهداشت خانواده ومبارزه با بیماریها اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی بیماریهای زئونوز(تب دنگ،هاری،تب مالت،و سالک) نمود . دراین دوره آموزشی اقایان دکتر نداف و دکتر…