برگزاری كارگاه آموزشی استرس شغلی در اندیمشك

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک واحد آموزش مرکز بهداشت اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی پرسنل کارشناس بهداشت حرفه ای و بهداشت یاران کارخانه جات و شرکتها اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی استرس شغلی نمود . دراین دوره آموزشی خانم صالحفر مسئول بهداشت حرفه ای و خانم طافی کارشناس بهداشت حرفه ای آموزشهای لازم را درخصوص…