برگزاری كارگاه آموزشی ارتقاء مهارتهای رفتاری و ارتباطی در اندیمشك