برگزاری كارگاه آموزشی ارتقاء مهارتهای رفتاری و ارتباطی در اندیمشك

12
خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک واحد آموزش بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی کلیه پرسنل اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء مهارتهای رفتاری و ارتباطی نمود . دراین دوره آموزشی…