برگزاري نمايشگاه هاي پاييزه از 10 شهريورماه تا 20 مهرماه