برگزارای جلسه هماهنگی آب بهای کشاورزان اندیمشکی

خورنا : امیرحمزه بزرگی‌نیا در نشست بررسی افزایش آب بهای کشاورزان شهر‌های اندیمشک، دزفول و شوش اظهار کرد: مبنای کاهش یا افزایش آب بها براساس عملکرد سال زارعی گذشته این شهر‌ها است و کشاورزان معتقدند که این میزان بایستی کاهش یابد. وی در ادامه افزود: امسال این افزایش حدود 100درصد نسبت به سال زارعی قبل برای کشت ذرت…