برکنار

خورنا سرانجام شایعاتی که در خصوص برکناری شهردار شادگان به گوش می رسید رنگ واقعیت به خود گرفت و جاسم مزرعه با تصمیم اعضای شواری شهر از سمت خود برکنار شد. اسفندماه سال قبل اعضای شورای شهر شادگان به اتفاق آرا، جاسم مزرعه را به سمت شهردار شادگان انتخاب کردند ولی امروز بعد از گذشت تنها هشت ماه اعضای…