بروکراسی

خورنا/ شهرستان شدن بدون مطالعه و شتاب زده کارون به عنوان منطقه ای که در قلب اهواز قرار داشت باعث شده منطقه کوی مهدیس که دقیقا بین این دو شهر قرار گرفته با چالش جدی مواجه شود به گونه ای که معلوم نیست این منطقه جزو کدام شهرستان بوده و کدام شهرداری باید به مردم ساکن در آن خدمات…