برنج

خورنا/ ریس انجمن برنجکاران خوزستان گفت: تاکنون ۱۵ درصد از اراضی برنج استان برداشت شده و محصول برداشتی از کیفیت بالایی برخوردار است. محمد سواری عنوان‌کرد: با وجود کمبود آب و شوری منابع آبی موجود اما برنج تولیدی امسال از کیفیت بالایی برخوردار است؛ به گونه‌ای که از هر هکتار ۴ تن محصول برداشت شده است. وی افزود: امسال کلیه…