برنامه 90

خورنا: دوازهمین برنامه ۹۰ در لیگ ۹۲ از ساعت 10 و 40 دقیقه آغاز شد و همانند گذشته، دوشنبه شب‌ از شبکه سه پخش شد و در ادامه به بررسی بازی‌های هفته‌ دوازدهم لیگ بر‌تر و حاشیه آن  و نیز در مورد بازی با تایلند و اردوهای اماده سازی تیم ملی  پرداخت.
خورنا: ششمین برنامه ۹۰ در لیگ ۹۲ از ساعت ۱۰:‌۴۰ دقیقه آغاز شد و ‌‌به مانند همیشه دیدنی بود و همانند گذشته دوشنبه شب‌ از شبکه سه پخش شد و در ادامه به بررسی بازی‌های هفته‌ هفتم لیگ بر‌تر و حاشیه آن پرداخت. به گزارش تابناک، در آغاز برنامه، آیتم ۹۰ درجه پخش و…