برنامه های راهبردی باید برای آموزش و پرورش پیش بینی شود

برنامه های راهبردی باید برای آموزش و پرورش پیش بینی شود

خورنا : فرماندار اندیمشک گفت:با توجه به نقش مهم آموزش و پرورش در امر فرهنگ و رهنمودهای مقام معظم رهبری ، ضروری است برای این نهاد برنامه هایی راهبردی تعریف و اجرایی شود. مهندس حمید رضا گودرزی در نشست شورای آموزش و پرورش در محل سالن جلسات آموزش و پرورش افزود: امروز اگر کشوری یا دستگاهی بدون چشم اندار وبرنامه…