برنامه های راهبردی باید برای آموزش و پرورش پیش بینی شود

12

برنامه های راهبردی باید برای آموزش و پرورش پیش بینی شود

خورنا : فرماندار اندیمشک گفت:با توجه به نقش مهم آموزش و پرورش در امر فرهنگ و رهنمودهای مقام معظم رهبری ، ضروری است برای…