برنامه های تدوین شده سال 92

37
خورنا: مدیر پایگاه جهانی سازه‌های آبی ـ تاريخی شوشتر در خصوص برنامه‌های تدوین شده اين پایگاه در سال 1392 گفت: این طرح‌ها که در چند بخش جداگانه پژوهشی، گردشگری، حفاظت و مرمت، تجهیزات و غیره برنامه‌ریزی شده‌اند براساس نیاز…