برنامه سفر روحانی به خوزستان

خورنا: شریعتمداری همچنین تصریح کرد: کاروان تدبیر و امید، چهارچوب برنامه های آمایش سرزمین و قوانین برنامه و بودجه را مراعات و وعده غیرقابل اجرا به مردم نمی دهد. معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: مردم قهرمان…