برقراری پرواز مستقیم اهواز، استانبول

خورنا: جمعی از شهروندان اهواز و تجار این شهرضمن اعلام ضرورت خواستار برقراری پرواز مستقیم هواپیما ازفرودگاه بین المللی اهواز یا آبادان به استانبول و به عکس شدند.  با توجه به وجود زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری در منطقه برقراری پرواز در مسیر یاد شده برای تشویق و جذب سرمایه گذار…