برسی اختلافات مرزی بین دو شهرستان اندیمشک و دزفول

کشمکش های مرزی بین دزفول و اندیمشک؛

خورنا : اختلافان مرزی بین دو شهر اندیمشک و دزفول سالهاست که محل بحث و اختلافات بسیاری در فضای دو شهر بوده به نحوی که این دو شهر نزدیک به سی سال است طرح تفصیلی خود را به دلیل عدم تعیین مرزهای شهری به روز نکرده اند. حال شرکت ایران آمایش مشاور طرح که از سال 1365 عهده دار این…