برخورد تعزیرات با کم فروشان نان در اندیمشک

خورنا : با افزایش قیمت نان، مردم اندیمشک انتظار داشتند که کیفیت نان نیز با این افزایش قیمت، افزایش یافته که کارهای بسیار خوبی هم در این راستا صورت گرفت ولی هنوز هم مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد چرا که رضایت مندی در تحویل نان به مردم در کیفیت و رعایت کمیت و اندازه و وزن آن…