بدهی تراورس بتونی اندیمشک

خورنا:نشست شهردار با مدیران کارخانه تراورس بتنی اندیمشک در شهرداری برگزار شد. این نشست با موضوع بررسی مطالبات (عوارض) شهرداری از کارخانه یادشده برگزار گردید، که در این خصوص مباحثی از سوی طرفین بیان گردید. لازم به ذکر است بدهی تراورس بتونی اندیمشک به شهرداری اندیمشک مدت هاست مورد اختلاف است…