بدبیاری‌ خوزستان اين است كه ما نمی‌فهمیم چه داریم!