بخش icu

37
خورنا: در پی حادثه ای مادر و فرزندی در میان درهای آسانسور بیمارستان امام اهواز گیر کرده و دچار آسیب شدند. به گفته شاهدان عینی دختر بچه و مادر سالخورده اش هنگام ورود به آسانسور، در میان درهای آن گیر…