بخشی از درآمد نفت

خورنا: عضو کمیسیون تلفیق گفت: بخشی از درآمد نفت باید در استان های نفتخیز کشور از جمله خوزستان هزینه شود.  عضو کمیسیون تلفیق گفت:بخشی از درآمد نفت باید در استان های نفتخیز کشور از جمله خوزستان هزینه شود. ˈ عباس پاپی…