بخشنامه استخدامی دولت

37
خورنا: درپی لغو مصوبه استخدامی مهرآفرین توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بخشنامه جدیدی را برای ازسرگیری استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در دولت ابلاغ کرد. به گزارش تسنیم،در بخشنامه ابلاغی محمود عسکری آزاد،…