بختیاری ها

خورنا: جمعی از بختیاری‌های مقیم دزفول نسبت به پخش سریال سرزمین کهن تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. جمعی از بختیاری‌های مقیم دزفول نسبت به پخش سریال سرزمین کهن تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند و خواستار توقف پخش آن از صدا و…