بحران مدیران ارشد در ایران در سال 1400

خورنا: با انتخاب دکتر حسن روحانی و آغاز کار دولت او چهره هایی از نسل اول مدیران ارشد جمهوری اسلامی بار دیگر به صحنه بازگشته اند. مدیرانی که بعضا منزوی و آزرده شده بودند و شخصا برنامه ای برای بازگشت به مناصب و مسند های اجرایی نداشتند یا گمان نمی کردند صحنه سیاسی کشور که متصلب شده بود تغییر کند و فضای فعالیت برای منتقدان سیاست های 8 سال گذشته فراهم آید. انتخابات 24 خرداد 92 اما مسیر متفاوتی را ترسیم کرده و اکنون نام های آشنایی که در 8 سال گذشته به حاشیه رانده شده… در ادامه بخوانید