بحران آب

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

خورنا  ‘محمدباقر شریعتی’ : اگر طرح جامع مدیریت آب و خاک نباشد نمی توان مجموعه کشاورزی و آب این بخش را سامان داد بنابراین این مساله به طور اساسی در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس قرار دارد. وی توضیح داد:…