با نگاهی به عملکرد یکساله ی شورا ،شورای چهارم هزینه ی چه چیزی را می دهد؟