بانکهای رامشیر

خورنا: بانک ملی شعبه بازار رامشیر در آستانه تعطیلی است. به گزارش رامشیرپانا، مدتها پیش شعبه بانک صادرات رامشیر بعلت مشکلات مالی تعطیل شد. اکنون نیز شعبه بازار بانک ملی رامشیر بعلت آنچه سیاست های کلی بانک ملی اعلام شده است در آستانه تعطیلی قرار دارد. این بانک که مدتی پیش در ساختمان جدید مستقر شده بود، اکنون از ادامه…