بانوان آتش نشان

چالش های آتش نشان شدن یک زن در اهواز

خورنا  آتش نشانان کار سخت و طاقت فرسایی دارند به گونه ای که حتی مردان هم در بسیاری مواقع مورد انتخاب قرار نمی گیرد چه برسد به اینکه یک زن سودای حضور در این کار را داشته باشد؛ ولی یک زن اهوازی مصمم است که شایستگی خود را برای فعالیت به عنوان آتش نشان ثابت کند.